ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം

Posted on Thursday, March 1, 2018

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം 26/02/2019 തീയതിയില്‍ എം.കെ ഹാജി ഓിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു