തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ-എന്‍.യു.എല്‍.എം പദ്ധതി-തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Posted on Friday, March 20, 2020

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭയില്‍ എന്‍.യു.എല്‍.എം മുഖേന കണ്ടെത്തിയ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ്