തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 21.10.2020