മെഡിസിന്‍ ടെണ്ടര്‍ - തിരൂരങ്ങാടി മൃഗാശുപത്രി

Posted on Monday, February 1, 2021

തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മെഡിസിന്‍ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ചുവടെ കാണിച്ച PDF DOCUMENT CLICK ചെയ്യുക