ടെണ്ടര്‍ - കുടിവെള്ള വിതരണം

Posted on Friday, March 26, 2021

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ പരിധിയില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെയുള്ള PDF ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.