തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ അന്തിമ വോട്ടേഴ്സ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Posted on Monday, November 8, 2021

തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ അന്തിമ വോട്ടേഴ്സ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വഴിയോര കച്ചവട സമിതിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 15.12.2021-ന് നടത്തുന്നതാണ്.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VfZ6FCOXexYfYAIHfNVPXs5_7QX2jLqV/edit?usp=sharing&ouid=110340370173483659921&rtpof=true&sd=true