തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ - വഴിയോര കച്ചവട സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - വരണാധികാരിയുടെ വിജ്ഞാപനം 29/11/2021

Posted on Thursday, December 2, 2021

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭയിലെ വഴിയോര കച്ചവട സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരണാധികാരിയുടെ 29/11/2021-ലെ വിജ്ഞാപനം ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു.