തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ അന്തിമ വോട്ടേഴ്സ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Posted on Monday, November 8, 2021

തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ അന്തിമ വോട്ടേഴ്സ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വഴിയോര കച്ചവട സമിതിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 15.12.2021-ന് നടത്തുന്നതാണ്.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VfZ6FCOXexYfYAIHfNVPXs5_7QX2jLqV/edit?usp=sharing&ouid=110340370173483659921&rtpof=true&sd=true

Tags

ടെണ്ടര്‍ - കുടിവെള്ള വിതരണം

Posted on Friday, March 26, 2021

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ പരിധിയില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെയുള്ള PDF ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Tags

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ പരിധിയില്‍ പഴയ ബസ്സ് സ്റ്റാന്‍റിനുള്ളില്‍ അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്ന ഷെഡ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നു.

Posted on Friday, February 19, 2021

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ പരിധിയില്‍ പഴയ ബസ്സ് സ്റ്റാന്‍റിനുള്ളില്‍ അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്ന ഷെഡ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ കാണുന്ന PDF -ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

Tags

ലേല പരസ്യം

Posted on Friday, February 19, 2021

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ പരിധിയില്‍ പഴയ ബസ്സ് സ്റ്റാന്‍റിനുള്ളില്‍ അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്ന ഷെഡ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ കാണുന്ന PDF -ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Tags

മെഡിസിന്‍ ടെണ്ടര്‍ - തിരൂരങ്ങാടി മൃഗാശുപത്രി

Posted on Monday, February 1, 2021

തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മെഡിസിന്‍ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ചുവടെ കാണിച്ച PDF DOCUMENT CLICK ചെയ്യുക

Tags